Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Stomatologii Help sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Głogowska 82,

2. Centrum Stomatologii Help sp. z o.o. sp. k. wyznaczyło Inspektora Danych Osobowych z którym możecie skontaktować się Państwo poprzez wiadomość e-mail iod@help.poznan.pl lub listownie na adres: Centrum Stomatologii Help sp. z o.o. sp. k. ul. Głogowska 82, 60-741 Poznań,

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

• świadczenia jak najlepszej opieki medycznej w zakresie stomatologii,

• ustalenie Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ,

• prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ,

• kontaktu w celu potwierdzenia lub odwołania wizyty na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami,

• dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej z tytułu Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO,

• prowadzenia księgowości z tytułu Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (biuro księgowe, pracownie protetyczne, podmioty serwisujące sprzęt medyczny, obsługa informatyczna).

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania tj. 20 lat po zakończeniu leczenia w naszej placówce.

6. Posiada Pani/ Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (po okresie wymienionym w punkcie 5) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń.